Serveis Tecnics Turisme-Servicios Tecnicos Turismo

SERVEIS DE CONSULTORIA TURISTÍCA


Servei oferit per realitzar estudis i anàlisis del client. El estudi dels recursos turístics, els serveis directes i indirectes que afecten al mercat, el seu posicionament en el mercat, etc.. Ens permetran detectar les seues potencialitats i les seues manques, de manera que puguem validar l'actual oferta i la gestió de la mateixa. Tot això ens llança una sèrie de valors i dades concretes que ens donen una fotografia real de la situació i permet començar a albirar els futurs plans i estratègies de dinamització a aplicar si fos necessari.Creació de Plans de Desenvolupament i Creació de Producte Turístic


La definició, validació i selecció dels productes turístics en una destinació és alguna cosa fonamental per poder establir qualsevol estratègia de promoció. Per això, la fase de Creació de Producte és  clau per a la immediata promoció i desenvolupament de qualsevol destinació turística.

Amb el conjunt d'aquest treball previ definim els productes que creiem més idonis a comercialitzar, establint posteriorment uns objectius i estratègies a mesura: productes patrimonials, naturals, culturals, esportius, etc.

Contacte amb nosaltres per rebre més informació i consell.


SERVICIOS DE CONSULTORÍA TURISTICA


Servicio ofrecido para realizar estudios y análisis del cliente. El estudio de los recursos turísticos, los servicios directos e indirectos que afectan al mercado, su posicionamiento en el mercado, etc .. Nos permitirán detectar sus potencialidades y sus carencias, de modo que podamos validar la actual oferta y la gestión de la misma. Todo esto nos lanza una serie de valores y datos concretos que nos dan una fotografía real de la situación y permite empezar a vislumbrar los futuros planes y estrategias de dinamización a aplicar si fuera necesario.Creación de Planes de Desarrollo y Creación de Producto TurísticoLa definición, validación y selección de los productos turísticos en alrededores es algo fundamental para poder establecer cualquier estrategia de promoción. Por ello, la fase de Creación de Producto es clave para la inmediata promoción y desarrollo de cualquier destino turístico.

Con el conjunto de este trabajo previo definimos los productos que creemos más idóneos a comercializar, estableciendo posteriormente unos objetivos y estrategias a medida: productos patrimoniales, naturales, culturales, deportivos, etc.

Contacto con nosotros para recibir más información y consejo.


                    A PEU GUIES


          apeuguies@apeuguies.es